Inleiding:

In het veld van Intellectuele Eigendommen komen uitvinders een groot aantal vaktermen tegen. We hebben er hier een aantal op een rij gezet. Bekijk ook het trefwoordenregister op onze zustersite Merkengemachtigde.com en lees de veelgestelde vragen over:

auteursrecht | domeinnamen
handelsnamen | ideeën
inbreuk | kwekersrecht
merken | modellen
naburige rechten | octrooien
portretrecht | tv-formats

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A 
Afbakenen
: het in een octrooitekst beschrijven van de stand der techniek en vervolgens aangeven welke voordelen de beschreven vinding heeft ten opzichte van de bestaande oplossingen.
Agentschap.nl: biedt diensten aan ondernemers met duurzame, innovatieve of internationale ambities. Bijvoorbeeld subsidies, kennis en het vinden van partners. Agentschap NL biedt die diensten aan namens de Rijksoverheid. (link)

B 
BIE: Afkorting van Bureau voor de industriële Eigendom. Net als "De Octrooiraad" een oude benaming voor NL Octrooicentrum, de uitvoerende instantie van het octrooisysteem in Nederland. Nu ondergebracht in Agentschap NL (link).
Brussels-Innova: Jaarlijks terugkerende beurs in Brussel. (link)

C 
CC Proof: Registratie-dienst voor het vastleggen van ideeën, formats, tekeningen. (link)
Collectief merk: Teken voor producten of diensten van verschillende bedrijven met gemeenschappelijke kenmerken. Bij keurmerken, zoals KEMA-keur en het wolmerk, zijn de producten op deze eigenschappen op onafhankelijke wijze onderzocht.
Classificatie: Een bij de registratie van merken gebruikte indeling van alle denkbare producten en diensten. De meest gehanteerde classificatie is de Internationale Classificatie van Nice.
Copyright notice: Met de copyright notice wordt aangegeven dat er auteursrecht (copyright) op een werk berust. Het teken dient gevolgd te worden door het jaartal van eerste publicatie en de naam van de auteursrechthebbende.

D 
Delphion: Amerikaanse octrooi-zoekmachine op internet. Deels gratis. (link)
Depot: Synoniem voor verzoek tot registratie of aanvraag van een merk of model.
Domein
: Ook wel: extensie. Het gedeelte achter de punt in internetadressen dat een land eigenschap van de aanduidt. Voorbeelden: .nl (Nederlands) en .com (commerciëel).
Domeinnaam: Een unieke aanduiding voor een internetadres.
 
E 
EPO: European Patent Office. (link)G 
Gebruiksdwang: Een merk moet doorgaans binnen vijf jaar na de datum van inschrijving in gebruik genomen worden. Gebeurt dit niet dan kan het recht op het merk vervallen worden verklaard.
Gemeenschapsmerk
: Een merk dat bij het Europese Merkenbureau in Alicante is ingeschreven voor alle landen van de Europese Unie.I 
Idee: (Van Dale:) 1 in de geest levende voorstelling => denkbeeld, 2 voorstel tot verbetering.
ID-NL Groep: Commerciële dienstverlener op gebied van innovaties. (link)
Ideeënbus: Hangt in veel bedrijven en instellingen. Wordt nogal eens vergeten bij het afstoffen.
Het Ideeëncentrum: Vereniging voor ideeënmanagement en innovatie (link)
Industriëel toepasbaar: Een van de drie vereisten voor de verlening van een octrooi. (link)
Innovatie: (Van Dale:) 1 invoering van iets nieuws => 2 nieuwigheid
Intellectueel eigendom: Ieder product of creatief concept zoals een uitvinding, merk, model, artistiek of literair werk wordt door de wet beschouwd als het geestelijk (intellectueel) eigendom van de maker.
Internationale Registratie
: Met één aanvraag wordt in meerdere, bij het Verdrag en Protocol van Madrid aangesloten landen merkbescherming aangevraagd. Een Internationale Registratie is in feite een bundel van nationale aanvragen, die na de centrale indiening apart per land worden beoordeeld en ingeschreven.
Inventief
: een product/oplossing/verbetering die voor de vakman niet voor de hand ligt. Eén van de drie vereisten voor de verlening van een octrooi. (link)
Iusmentis.com: website. Het doel van iusmentis.com is, kort gezegd, "de wet uitleggen aan techneuten, en techniek aan juristen". (link)

L 
Licentie (voor merken): Door de merkhouder aan derden gegeven toestemming tot gebruik van een merk. Het verdient aanbeveling de hierover gemaakte afspraken schriftelijk vast te leggen en waar mogelijk de licentie in het merkregister te laten aantekenen.
Licentie (voor uitvindingen): Overeenkomst tussen licentiegever (uitvinder) en licentienemer waarin bepaald wordt dat licentienemer tegen bepaalde condities, voor een bepaalde periode, in een bepaald gebied, producten van licentiegever mag produceren en vermarkten. (concept)

M 
Merk: Een merk is een teken bedoeld, symbool of uiterlijke verschijning om de producten of diensten van een onderneming te onderscheiden. (Benelux MerkenBureau).
Merkinbreuk: Het zonder toestemming gebruik maken van een woord- of beeldmerk dat identiek is aan of sterk gelijkt op het merk van een ander, voor waren c.q. diensten gelijk of soortgelijk aan die van de merkhouder.
Merkonderzoek
: Een onderzoek, voorafgaand aan de registratie, dat dient om vast te stellen of er inschrijvingen zijn van oudere merken die lijken op het nieuwe merk en daardoor bezwarend kunnen zijn voor de nieuwe inschrijving.
Model: Een model is een gebruiksartikel in driedimensionale vormgeving. (Benelux Bureau voor Tekeningen of Modellen) Het is ook: de uiterlijke vormgeving van een product of deel van een product. Onder model wordt ook een dessin (b.v. van een gordijnstof) verstaan.

N 
Nederlandse Orde Van Octrooigemachtigden: (link)
Nieuw: Nooit eerder op enige wijze gepubliceerd (aan het publiek bekendgemaakt). Eén van de drie vereisten voor de verlening van een octrooi. (link)
Nieuwheidsonderzoek: Altijd (laten) doen vóór U gaat investeren in de ontwikkeling van een nieuw product. Het biedt inspiratie, inzicht in de huidige stand der techniek, Uw concurrentiepositie, en kan U veel geld besparen als U na onderzoek afziet van de ontwikkeling en bescherming van een bestaand product. 
Door het uitvoeren van een nieuwheidsonderzoek (octrooi-onderzoek) kunt U ook in contact komen met houders van octrooien op producten die aansluiten bij Uw productie mogelijkheden en met wie U een licentieovereenkomst aan zou willen gaan.
Octrooi-onderzoek gebeurde vroeger in de leeszaal van het Bureau voor de Industriële Eigendom in Rijswijk, tegenwoordig via internet.
NOVU: Nederlandse Orde Van Uitvinders. Beroepsorganisatie van professioneel werkende uitvinders in Nederland. (link)


Octrooi: Bescherming voor uitvindingen (nieuwe oplossingen voor technische problemen). Een uitvinding kan zowel een product zijn als de werkwijze om tot een product te komen.
Octrooiaanvraag: Een set formulieren, in te vullen door de aanvrager of zijn vertegenwoordiger. De beschrijving van Uw vinding, de conclusies en de tekeningen zijn bijlagen bij de aanvrage. Octrooiaanvragen kunnen tegenwoordig ook worden ingediend via internet.
Octrooicentrum Nederland: Octrooicentrum Nederland - in de Rijksoctrooiwet aangeduid als het Bureau voor de Industriële Eigendom - is een agentschap van het ministerie van Economische Zaken. Octrooicentrum Nederland draagt zorg voor de octrooiverlening in Nederland en de verspreiding van kennis die in de octrooiliteratuur ligt opgeslagen. 
Octrooigemachtigde: De octrooigemachtigde is een onafhankelijk, wettelijk bevoegd specialist op het terrein van octrooien, merken en modellen. Hij/zij adviseert over een effectieve bescherming van kennis, producten en ideeën, treedt op namens een opdrachtgever, en verzorgt de procedures voor het verkrijgen en in stand houden van de gewenste bescherming. (beroepsorganisatie) Ook zijn veel octrooigemachtigden in dienst van grote bedrijven als Philips, Akzo, DSM, Organon e.d.) Zie ook Octrooigemachtigde.com (voor MKB)
Octrooibureau: Bureau waar één of meerdere octrooigemachtigden werkzaam zijn. De grotere bureaus hebben meerdere kantoren in Nederland/België. Zoek een kantoor op plaatsnaam of selecteer een gemachtigde op specialisatie.
Octrooi-onderzoek: zie Nieuwheidsonderzoek.
Oppositie: Na publicatie van een nieuwe aanvraag kunnen derden, die oudere rechten op een gelijkend merk hebben, een bezwaarschrift indienen bij het Benelux MerkenBureau.
Oppositie: Na publicatie van een nieuwe aanvraag dienen derden, die oudere rechten op een gelijkende uitvinding menen te hebben, een bezwaarschrift in te dienen bij de rechtbank.

P 
Patent: Verouderde term met dezelfde betekenig als octrooi, wordt nog gebruikt in het Engels.
Patentverzekering: Verzekeringsproduct om U in te dekken tegen de hoge juridische kosten van het procederen in geval van een inbreuk op Uw octrooi.
P.C.T. aanvrage: Een P.C.T. aanvrage is een octrooiaanvrage voor gelijktijdig maximaal ruim 110 landen. P.C.T. staat voor "Patent Cooperation Treaty". In tegenstelling tot een nationale of Europese octrooiaanvrage kan langs deze weg geen octrooi worden verleend.
Prioriteit: Na een eerste depot heeft een merkhouder gedurende zes maanden het recht om ook in andere landen aanvragen in te dienen die dan worden behandeld alsof zij zijn ingediend op de eerste datum van het depot.
Prioriteitsjaar
: De eerste twaalf maanden na indiening van de octrooiaanvrage. Na indiening heeft een octrooihouder gedurende twaalf maanden het recht om ook in andere landen aanvragen in te dienen die dan worden behandeld alsof zij zijn ingediend op de eerste datum van indiening.R 
®: Met dit teken geeft een merkhouder aan dat het om een geregistreerd merk gaat. Omdat het teken veel wordt misbruikt geeft het geen garantie dat het merk in kwestie ook daadwerkelijk geregistreerd is.
R.O.W. 95: De rijksoctrooiwet 1995. (link)


S 
Soortnaam: Generieke benaming van een product. Margarine is bijvoorbeeld een soortnaam.


Taxen: De bedragen die men aan het BIE moet voldoen voor bijvoorbeeld het indienen van de aanvraag, het laten uitvoeren van een nieuwheidsonderzoek of de instandhouding van een octrooi.
TM: Staat voor Trade Mark en wordt veelal gebruikt om aan te geven dat een aanvrage tot registratie is ingediend maar nog niet is verleend.

U 
Uitputting: Het verschijnsel dat een merkhouder zich niet kan verzetten tegen doorverkoop of parallelimport van zijn eigen producten of die van zijn licentienemers. Door het op de markt brengen van een product is het merkrecht als het ware 'uitgeput'.
Uitvinders: Vreemde types. Zwevend tussen genialiteit en gekte. Hyperactief. Dyslectisch. Weinig sociale contacten. Onaangepast. Bijzonder eigenwijs. Lastig mee communiceren: één oor, twee monden. Meestal alleenwonend: alleenstaand of gescheiden. Rommelige huishouding, zonder enige aandacht voor inrichting. Vaak herkenbaar aan een warrige haardos, oude kleren in vreemde kleurencombinaties en afgereden auto´s. Eindigen vaak in een hoekje van het kerkhof, zonder steen. Werden vroeger nogal eens op de brandstapel gegooid.
Uitvinders: Goed analytisch denkvermogen. Intelligent. Probleemoplossers, vaak verassend eenvoudig. Nemen geen genoegen met: "Het is nu eenmaal zo." Indien irritatie een bepaalde grens overschrijdt, leiden ergernissen tot denken over betere oplossingen. Creatief. Vasthoudend (eigenwijs). Buitengewone verbeeldingskracht. Visionairs. Sociale intelligentie vaak minder indrukwekkend. Vaak zwaar onderschat door tijdgenoten. Stuwende krachten achter technische ontwikkelingen. Grondleggers van onze technische beschaving.

V 
Verval: Het recht op een merk eindigt door het te lang niet gebruiken of door de inschrijving ervan niet te verlengen. 
Het recht op een octrooi vervalt door aflopen van de beschermingsduur of het niet betalen van de jaartaxen.
Verwatering: De rechten op een merk kunnen verwateren wanneer het onderscheidend vermogen inboet door veelvuldig en ongestraft gebruik door anderen van het identieke merk of een sterk gelijkend merk. 
Voorrang: Zie prioriteit  

W
Woord- / beeldmerk: Een merk dat alleen uit een benaming bestaat heet een woordmerk. Gecombineerd met een beeldelement of weergegeven in een bijzondere lay-out of schrijfwijze wordt het een beeldmerk genoemd.

Z

Onze partners:

Octrooibureau Klavers, Almere

Progest - Maak van uw idee een succes!

CC Proof - Het is JOUW idee!! Leg het vast, voor iemand anders het doet!CC Proof

Zustersites:

De Octrooibeurs
De Merkenbeurs