[nieuwheid] [nieuwheidsonderzoek] [octrooionderzoek]

Inleiding

Als we de zaken op gaan noemen waarbij uitvinders nogal eens de fout in gaan, komt het ontbreken van een gedegen nieuwheidsonderzoek zeker bovenaan op het lijstje te staan.

Het nieuwheidsonderzoek bestaat eigenlijk uit een aantal onderzoeken. Voor de hand liggend is dat men gaat onderzoeken of het product al op de markt is, maar ook een octrooi- en een marktonderzoek moeten worden uitgevoerd alvorens men besluit grote sommen geld in een vinding te investeren. Verder komen hier zaken aan de orde als de SWOT-analyse en het consumentenpanel.

Nieuwheid

Het lijkt zo voor de hand te liggen: een nieuwheidsonderzoek, maar zeer velen voor u hebben de fout gemaakt veel geld en moeite te investeren in uitvindingen die al bestonden. Hoeveel vakanties zullen niet zijn afgezegd... hoeveel huwelijken gestrand?
Het is jammer maar, soms is iemand anders nét even iets eerder nét zo slim als U. 

Nieuwheid is, naast inventiviteit en industriële toepasbaarheid één van de drie eisen waaraan Uw vinding moet voldoen voor de toekenning van een octrooi. Als U het nieuwheidsonderzoek overslaat, loopt U het risico te investeren in een product waar een ander al octrooi op heeft. In dat geval investeert u niet alleen in de uitvinding van het wiel, maar ook kan de octrooihouder U voor de rechter dagen wegens inbreuk.

Het nieuwheidsonderzoek valt uiteen in drie delen

  1. Het marktonderzoek: ga naar de Gamma, ga naar de Hema, naar Blokker, naar Halfords, kijk in de Wehkamp, en zoek vooral op het internet. Tips: slim zoeken op internet.
    Als U navraag doet in een winkel: maak dan geen slapende honden wakker.
  2. Het octrooionderzoek: een verkennend octrooionderzoek kunt u tegenwoordigzelf uitvoeren via internet. Alleen voor een onderzoek dat verder teruggaat dan 1916 (situatie: 2013) zult u naar Rijswijk af moeten rijzen.
    Natuurlijk kunt U ook een octrooigemachtigde of een gespecialiseerd bureau vragen een nieuwheidsonderzoek voor U uit te voeren. Indien U een octrooigemachtigde verzoekt een octrooi voor U op te stellen en hij twijfelt over de nieuwheid van Uw vinding zal hij U dit zelf adviseren.
  3. Tenslotte kunt U een nieuwheidsonderzoek laten uitvoeren door het octrooicentrum (homepage). De medewerkers van het octrooicentrum kijken niet alléén in de octrooiliteratuur.

Octrooionderzoek

Let op:

Octrooionderzoek levert U slechts beperkte zekerheid over de nieuwheid Uw product. De hoogste mate van zekerheid die een octrooionderzoek kan leveren is: "Nooit eerder werd op enige wijze een beschrijving gepubliceert van de techniek die onderwerp is van uw uitvinding."

want...

Vaak besluiten bedrijven om geen octrooi in te dienen voor een uitvinding. Bijvoorbeeld:
* omdat ze niet over de financiële middelen beschikken. Een octrooipositie opbouwen, in stand houden, én procederen tegen inbreukplegers kost veel geld, dat ook besteed kan worden aan ontwikkeling en marketing;
* omdat zij een stevige positie hebben in een bepaalde markt en niet bang zijn voor concurrentie;
* omdat zij hun recept geheim willen houden (Coca-Cola)

Bovendien...

heeft een onderzoeker altijd te maken met een "zwart gat" van 18 maanden. Tenzij de indiener verzoekt om vervroegde publicatie wordt een octrooi pas 18 maanden na indiening gepubliceerd op het internet.

Overigens wordt door octrooi-onderzoekers niet alléén in de octrooi-literatuur gezocht. Vaak worden technieken die niet geoctrooieerd zijn, wél beschreven in de vakliteratuur. Die publicaties (of elke andere publicatie in wat voor vorm van ook) zijn uiteraard ook schadelijk voor de nieuwheid van een uitvinding.

Octrooionderzoek via internet

Als U besluit om een octrooionderzoek via het internet te doen moet U zich afvragen welke woorden U zou gebruiken indien U zelf een octrooi zou schrijven voor Uw vinding. Deze vertaalt U in het Engels.

Vervolgens kunt U gaan zoeken op
Daar komt U direct op een pagina met de volgende zoekvelden:

- Snel zoeken
- Uitgebreid zoeken
- Zoeken op nummer
- Zoeken op classificatie

Via de link [Help index] rechts bovenin de pagina (naast Nieuwsflitsen) komt U in een uitgebreide database met informatie over het werken met Esp@cenet.

Net als bij het werken met Google geldt: het is niet de kunst om zoveel mogelijk documenten te vinden, maar zo weinig mogelijk. U moet dus goed uw zoekopdracht formuleren.

Slim zoeken

Stel: U wilt het recept zoeken van een bekende anti-roos shampoo. U kiest voor "uitgebreid zoeken". Als u zou zoeken naar documenten met "head and shoulders" in de titel of samenvatting vindt u 3.402 documenten. Veel te veel dus. Als u zoekt op het trefwoord "shampoo" en als aanvrager "proctor" invoert krijgt u een lijst te zien krijgen met minder dan 20 octrooien van van Proctor and Gamble. Het (verlopen) octrooi dat u zocht staat erbij.

Octrooionderzoek in Rijswijk

In de leeszaal van het Octrooicentrum Nederland aan de Patentlaan 2 te Rijswijk kunt U kosteloos de octrooiliteratuur inzien. Ook díe documenten die nog niet op het internet staan.
Voor iemand die voor de eerste maal deze "heilige ruimte" betreedt is het wel even zoeken maar de medewerkers van de leeszaal zullen U met alle plezier op weg helpen bij Uw speurtocht.

Agentschap NL (voorheen Octrooicentrum Nederland)
Publieksvoorlichting
Telefoon: 088 - 602 6000
Internet: Informatie uit octrooien

IPC klassen

IPC staat voor: International Patent Classification.
Gezien de hoeveelheid verschillende onderwerpen in de octrooiliteratuur is er voor gekozen deze in te delen in verschillende klassen. Internationaal word dezelfde indeling gehanteerd. De IPC vindt u hier.

In grote lijnen is de indeling als volgt:

* de indeling in secties:  
A: Menselijke levensbehoeften
B: Bewerkingen; Transport
C: Chemie; Metallurgie
D: Textiel; Papier
E: Vaste constructies
F: Werktuigbouwkunde; Verlichting; Verwarming; Wapens; Explosieven
G: Meet- en regeltechniek
H: Elektriciteit

* elke sectie is onderverdeeld in klassen, welke worden aangeduid met twee cijfers
* elke klasse is onderverdeeld in onderklassen, welke op hun beurt weer worden aangeduid met hoofdletters
* de onderklassen zijn verdeeld in hoofdgroepen, 
* de hoofdgroepen tenslotte kunnen nog onderverdeeld zijn in subgroepen. 

Een voorbeeld:

Tip: Als U besluit om in Rijswijk octrooionderzoek te gaan doen, doet U er verstandig aan om vóór vertrek vast de IPC-klassen van Uw interesse te bepalen. Dat scheelt U kostbare tijd.

Het octrooiregister

Een gevonden octrooi kan de nekslag betekenen voor de nieuwheid van Uw uitvinding. Het kan betekenen dat Uw kansen op een octrooi verkeken zijn. Maar het wil niet altijd zeggen dat U een bepaalde vinding niet mag toepassen.
Als U bijvoorbeeld een sluiting voor een frisdrankpak verbeterd heeft en de uitvinder heeft in Nederland zijn taksen niet meer betaald dan is de kans groot dat U die sluiting in NEDERLAND gewoon mag toepassen. Maar hoe komt U aan die informatie? In het octrooi vindt U het niet. U moet hiervoor naar het Octrooiregister.

Via de internetsite van NL Octrooicentrum krijgt U gratis toegang tot het octrooiregister. De eerste maal dient U zich even aan te melden. Verder zijn er geen voorwaarden aan het gebruik van de site. Het octrooiregister biedt U toegang tot de bibliografische gegevens van gepubliceerde NEDERLANDSE octrooiaanvragen, octrooirechten en certificaten vanaf 1912.
U kunt onder andere vinden wie de houder van het octrooi is, of de taksen zijn betaald en tot wanneer een octrooi geldig is. 

Onze partners:

Octrooibureau Klavers, Almere

Progest - Maak van uw idee een succes!

CC Proof - Het is JOUW idee!! Leg het vast, voor iemand anders het doet!CC Proof

Zustersites:

De Octrooibeurs
De Merkenbeurs